Zakład Górniczy EKO-PLUS Sp. z o.o.

w restrukturyzacji

 

41-914 BYTOM

ul. Strzelców Bytomskich 129

 

 

Centrala Zakładowa

+48 32 787 80 31
biuro@ekoplus-kopalnia.pl

 

Dział Handlowy

+48 535 800 449
 sprzedaz@ekoplus-kopalnia.pl

 

 

Podatek akcyzowy

Od 2 stycznia 2012 r. zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym i późniejszymi zmianami wszystkie wyroby węglowe podlegają opodatkowaniu. Ustawodawca przewidział szereg zwolnień. które zostały wymienione w artykule 31.a ustawy o podatku akcyzowym. 

W myśl powyższego artykułu  zwalnia się od akcyzy pośredniczące podmioty węglowe, które muszą  zgłosić w urzędzie celnym  chęć rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy.  W celu nabycia wyrobów węglowych zwolnionych z akcyzy należy przedstawić podmiotowi sprzedającemu potwierdzenie przyjęcią powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy. Organem włąściwym do wystawiania przedmiotowego  potwierdzenia jest Naczelnik  Urzędu Celnego. 
 
Ministerstwo Finansów za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej ogłasza i na bieżąco aktualizuje liste pośredniczących podmiotów węglowych .  Aktualną listę pośredniczących podmiotów węglowych można pobrać klikając w ten link.   
 
 
Dodatkowo zwalnia się od akcyzy również wyroby węglowe  zużywane :
1) w procesie produkcji energii elektrycznej;
2) w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
3) przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
4) do przewozu towarów i pasażerów koleją;
5) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
6) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;
7) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
8) przez zakłady energochłonne do celów opałowych;
9) przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.
 
Aby wyroby węglowe podlegały  zwolnieniu konieczne jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy. Wzór dokumentu dostawy został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. Nr 160, poz. 1075, z późn. zm.) wraz ze zmianami z dnia 19.12.2011r.   
 
Obowiązek wystawienia dokumentów dostawy ciąży na podmiocie sprzedającym przemieszczane wyroby węglowe. Dokładnie  zasady wypełniania dokumentów dostawy zostały określone w dokumencie zamieszczonym na stronie ministrerstwa finansów o nazwie Obieg dokumentu dostawy w obrocie wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy na terytorium kraju – przykłady.  
 
Jak łatwo zauważyć, ustawowawca przewidział spory katalog zwolnienień od podatku akcyzowego, w efekcie czego zdecydowana większość transakcji w obrocie węglem kamiennym bedzie podlegała zwolnieniu z akcyzy. 
Natomiast w przypadkach zakupu wyrobów węglowych przez podmioty nie podlegające zwolnieniu należy naliczyć podatek akcyzowy.  Stawka akcyzy od 2 stycznia 2012roku w przypadku węgla kamiennego (czyli wyrobów węglowych o kodzie CN   2701) wynosi 30,46 zł/T. Przy przemieszczaniu wyrobów węglowych nie objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego  nie należy wystawiać dokumentów dostawy. 
 
Należy pamiętać że powstające podczas transportu oraz podczas składowania wyrobów węglowych ubytki również podlegają opodatkowaniu akcyzą. Maksymalne ubytki wyrobów węglowych zostały określone w Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr 286, poz. 1679)
 
 
 
 
 
 
Poniżej zamieszczamy przydatne  dokumenty związane z akcyzą od wyrobów węglowych:
 
Lista Pośredniczących podmiotów węglowych
 
Ustawa podatek akcyzowy
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. Nr 160, poz. 1075, z późn. zm.)
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr 286, poz. 1679). 
 
 
Obieg dokumentu dostawy w obrocie wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy na terytorium kraju – przykłady 
 
Opodatkowanie węgla i koksu od dnia 2 stycznia 2012 
 
Wzór dokumentu dostawy plus wersja w MS excel ( Dokument Dostawy WW )   
 
Wszystkie informację zamieczone na stronie mają charakter informacyjny i Eko-plus Sp. z o.o. nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.